Posta falas për porosi mbi 20€ brenda Kosovës

MENU

Kushtet e Garancionit (StarSafe)

Me këtë fletë garancion “STAR TECH”, zotohet se do ta kryej riparimin, intervenimin ose ndërrimin e pjesës me defekt apo paisjes në tërësi me atë të re, nëse deri te prishja nuk ka ardhe me fajin e blerësi.

Periudha e garancionit fillon me datën e blerjes dhe përfundon në datën e caktuar sipas kategorisë së produktit dhe periudhës së garancionit për atë lloj produkti me afat të përcaktuar nga kompania.
Reklamacion të produktit (24orë).

Në rast kthimi në reklamacion (24orë), “STAR TECH” obligohet se me shpenzimet e saj do t’i eliminojë prishjet dhe mangësitë që kanë ndodhur gjatë përdorimit normal të pajisjes.

Klientit i obligohet që produktin ta sjellë me të gjitha paisjet përcjellëse, ndërsa “STAR TECH” me pranimin të produktit te demtuar (jo për shkak të blerësit), obligohet që ta bej servisimin mbrenda afatit kohor edhe zëvendësim me produktin që pala dëshiron rreth atij çmimi.

STAR TECH” garanton që produkti është cilësor dhe funksional gjatë gjithë kohëzgjatjes së garancionit, gjithashtu  klienti do të përfitojë benefitet e produktit nëse do të ndjekë instruksionet dhe këshillat e dhëna për përdorim të produktit përkatës.

Produkti në garancion mund të rri në servis mbrenda afatit 30 ditë punë nga dita e dorzimit te produktit nga blerësi.


GARANCIONI NUK VLEN NË KËTO RASTE:
Nëse blerësi nuk dorëzon së bashku me produktin edhe faturën origjinale të blerjes si dhe fletëgarancionin.

Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e pajisjes(ve).

Nëse pajisja gjatë kohës nën garancion, është hapur nga servisi i paautorizuar, apo nga ndonjë person i tretë, atëherë garancioni anulohet automatikisht, ndërsa shpenzimet e riparimit i bartë vetë blerësi.

Nëse pajisjes i janë bashkangjitur pjesë joadekuate nga ana e blerësit.

Në rast të dëmtimeve fizike të pajisjes.

Në rast të dëmtimeve të shkaktuara nga rryma apo uji.
“STAR TECH” nuk mban përgjegjësi në rast të humbjës së të dhënave.

Nëse gjatë kohës së garancionit, prishjet janë shkaktuar si pasojë e konsumimit (shpenzimit të pjesëve) si Bateria, Toner apo Drum, atëherë të gjitha shpenzimet i bartë blerësi.

VËREJTJE:

Në rast kthimi në reklamacion apo kthim në servisim është i vlefshëm vetëm në rastin kur blerësi posedon me vete fletë garancionin.
Pjesë e garancionit nuk janë bateritë, kabllot, adapterët, çantat, dhe aksesoret e ngjashëm.

*Kryerja e shërbimeve për të cilat ka skaduar garancioni, nuk nënkupton vazhdim apo zgjatje të garancionit.

Ju faleminderit për mirëkuptim!